PECB ISO 45001 Lead Auditor

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Norma ISO 45001 je prvou celosvetovou normou systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá nahradila normu OHSAS 18001. Vzdelávací kurz Lead Auditor s certifikátom PECB ISO 45001 pomáha rozvíjať zručnosti potrebné na vykonávanie auditov systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) prostredníctvom uplatňovania všeobecne uznávaných zásad, postupov a metód auditu.

Tento kurz odbornej prípravy bol navrhnutý tak, aby odrážal význam účinného auditu. Rozšíri vaše vedomosti a zručnosti pri plánovaní a vykonávaní auditu systému manažérstva BOZP v súlade s usmerneniami na auditovanie systému manažérstva uvedenými v norme ISO 19011 a certifikačným procesom opísaným v norme ISO/IEC 17021-1.

Cvičenia uvedené v tomto kurzu sú navrhnuté tak, aby vám pomohli precvičiť si najdôležitejšie aspekty auditu BOZP MS: požiadavky normy ISO 45001, zásady auditu, nástroje a techniky používané na získanie dôkazov, vedenie audítorského tímu, vedenie rozhovorov s auditovanými subjektmi, preskúmanie zdokumentovaných informácií, príprava správ o nezhodách a príprava záverečnej správy z auditu.

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy nasleduje skúška. Ak skúšku úspešne absolvujete, môžete požiadať o udelenie oprávnenia „Lead Auditor certifikovaný podľa normy ISO 45001“ od PECB. Certifikát IAS a medzinárodne uznávaný certifikát „Lead Auditor podľa normy ISO 45001“ od PECB potvrdzuje vaše odborné zručnosti a preukazuje vašu spôsobilosť vykonávať audity BOZP na základe normy ISO 45001.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Audítori, ktorí majú záujem vykonávať a viesť certifikačné audity BOZP
 • Manažéri alebo konzultanti, ktorí majú záujem prehĺbiť svoje znalosti o procese auditu BOZP
 • Interní audítori a osoby zodpovedné za dodržiavanie súladu s požiadavkami normy ISO 45001
 • Technickí experti, ktorí majú záujem o prípravu na audit BOZP v členských štátoch
 • Odborní poradcovia v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do BOZP a ISO 45001

DEŇ 2 | Zásady auditu a príprava na audit a jeho začatie

DEŇ 3 | Audity na mieste

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška PECB Certified ISO 45001 Lead Auditor plne spĺňa požiadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP):

 • DOMÉNA 1 | Základné zásady a koncepcie systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • DOMÉNA 2 | Požiadavky normy ISO 45001 na systém riadenia BOZP – články 4 až 10
 • DOMÉNA 3 | Základné pojmy a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava na audit ISO 45001
 • DOMÉNA 5 | Audit ISO 45001
 • DOMÉNA 6 | Záver auditu ISO 45001
 • DOMÉNA 7 | Riadenie programu auditu podľa normy ISO 45001

Skúška pozostáva z 80 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je vo formáte otvorenej knihy, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete v zozname skúšok PECB a v pravidlách a zásadách skúšok PECB.

Cena

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú kópiu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jeden z certifikátov uvedených v tabuľke nižšie. Certifikát získate po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným osvedčením.

Viac informácií o certifikácii podľa normy ISO 45001 a certifikačnom procese PECB nájdete v Pravidlách a zásadách certifikácie.

Certifikačná schéma PECB ISO 45001 pre audítorov má tieto požiadavky:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 45001 Provisional AuditorPECB Certified ISO 45001 Lead Auditor ExamŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 45001 AuditorPECB Certified ISO 45001 Lead Auditor ExamDva roky: jeden rok praxe v oblasti riadenia BOZPAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 45001 Lead AuditorPECB Certified ISO 45001 Lead Auditor ExamPäť rokov: dva roky praxe v oblasti riadenia BOZPAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 45001 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 45001 Lead Auditor ExamDesať rokov: sedem rokov praxe v oblasti riadenia BOZPAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny