PECB ISO/IEC 27001 – Bezpečnosť informácií

Čo je ISO/IEC 27001?

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na organizácie, ktoré chcú vytvoriť, zaviesť, udržiavať a neustále zlepšovať systém manažérstva informačnej bezpečnosti. Tento rámec slúži ako návod na neustále prehodnocovanie informačnej bezpečnosti a preukazuje spoľahlivosť a pridanú hodnotu služieb vašej organizácie.

Prečo je pre vás informačná bezpečnosť dôležitá?

Norma ISO/IEC 27001 vám pomôže pochopiť praktické prístupy súvisiace so zavádzaním systému manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorý zachováva dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií prostredníctvom procesu manažmentu rizík. Zavedenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorý spĺňa všetky požiadavky normy ISO/IEC 27001, preto umožňuje vašej organizácii posúdiť a ošetriť riziká informačnej bezpečnosti, ktorým čelí.

Osoby s certifikátom ISO/IEC 27001 preukazujú, že majú potrebné odborné znalosti na podporu organizácií pri zavádzaní politík a postupov informačnej bezpečnosti prispôsobených potrebám organizácie a na podporu neustáleho zlepšovania systému manažérstva a činnosti organizácií.

Okrem toho budete môcť preukázať, že máte potrebné zručnosti na podporu procesu integrácie systému manažérstva informačnej bezpečnosti do procesov organizácie a zabezpečenie dosiahnutia plánovaných výsledkov.

Výhody normy ISO/IEC 27001

Certifikácia PECB ISO/IEC 27001 preukazuje vaše:

  • Odborné znalosti získané na podporu organizácie pri zavádzaní systému manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorý je v súlade s normou ISO/IEC 27001
  • Pochopenie procesu implementácie systému manažérstva informačnej bezpečnosti
  • Schopnosť zabezpečiť priebežnú prevenciu a hodnotenie hrozieb pre organizáciu
  • Väčšie šance na získanie alebo prijatie do zamestnania na pozíciu v oblasti informačnej bezpečnosti
  • Pochopenie procesu manažmentu rizík, opatrení a povinností v oblasti dodržiavania predpisov
  • Získané odborné znalosti potrebné na riadenie tímu pre implementáciu ISMS
  • Schopnosť podporovať organizácie v procese neustáleho zlepšovania ich systému manažérstva informačnej bezpečnosti
  • Získané zručnosti potrebné na audit systému manažérstva informačnej bezpečnosti organizácie

Ako môžete začať so školením ISO/IEC 27001?

Máte záujem rozšíriť si svoje vedomosti a prehĺbiť svoje zručnosti v oblasti informačnej bezpečnosti? Odborníci spoločnosti KRUCEK sú tu, aby vám uľahčili proces certifikácie a pomohli vám získať niektorý z certifikátov PECB certifikovaných podľa normy ISO/IEC 27001.

Vyberte úroveň kurzu