PECB ISO/IEC 27001 Lead Implementer

Vzdelávací kurz ISO/IEC 27001 Lead Implementer umožňuje účastníkom získať znalosti potrebné na podporu organizácie pri efektívnom plánovaní, zavádzaní, riadení, monitorovaní a udržiavaní systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS).

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Hrozby a útoky na informačnú bezpečnosť sa neustále zvyšujú a zlepšujú. Najlepšou formou obrany proti nim je správna implementácia a riadenie kontrolných mechanizmov a osvedčených postupov informačnej bezpečnosti. Bezpečnosť informácií je tiež kľúčovým očakávaním a požiadavkou zákazníkov, zákonodarcov a ďalších zainteresovaných strán.

Cieľom tohto vzdelávacieho kurzu je pripraviť účastníkov na zavedenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) na základe normy ISO/IEC 27001. Jeho cieľom je poskytnúť komplexné pochopenie osvedčených postupov ISMS a rámec pre jeho nepretržité manažérstvo a zlepšovanie.

Po absolvovaní školiaceho kurzu môžete absolvovať skúšku. Ak ju úspešne absolvujete, môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer“, ktorý preukazuje vaše schopnosti a praktické znalosti pri zavádzaní ISMS na základe požiadaviek normy ISO/IEC 27001.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Projektoví manažéri a konzultanti, ktorí sa podieľajú na implementácii ISMS a sú do nej zapojení
 • Odborní konzultanti, ktorí sa snažia riadiť implementáciu ISMS
 • Osoby zodpovedné za zabezpečenie súladu s požiadavkami na informačnú bezpečnosť v rámci organizácie
 • Členovia realizačného tímu ISMS

Predpoklady
Hlavným predpokladom účasti na tomto vzdelávacom kurze je všeobecná znalosť pojmov ISMS a ISO/IEC 27001.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO/IEC 27001 a začiatok implementácie ISMS 

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a regulačné rámce • Systém manažérstva informačnej bezpečnosti • Základné princípy ISMS • Začiatok implementácie ISMS • Pochopenie organizácie a cieľov informačnej bezpečnosti • Analýza existujúceho systému manažérstva

DEŇ 2 | Plánovanie implementácie ISMS 

Úloha vedenia a schválenie projektu ISMS • Rozsah ISMS • Politika informačnej bezpečnosti • Posúdenie rizík • Vyhlásenie o aplikovateľnosti a rozhodnutie vedenia o implementácii ISMS • Organizačná štruktúra informačnej bezpečnosti

DEŇ 3 | Implementácia ISMS

Proces riadenia dokumentácie • Návrh bezpečnostných opatrení a vypracovanie konkrétnych politík • Komunikačný plán • Plán školení a zvyšovania povedomia • Implementácia bezpečnostných opatrení • Riadenie incidentov • Riadenie prevádzky

DEŇ 4 | Monitorovanie ISMS, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit

Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie • Interný audit • Preskúmanie manažmentom • Riešenie nezhôd • Neustále zlepšovanie • Príprava na certifikačný audit • Ukončenie kurzu 

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE.  V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály. 

Skúška

Skúška „PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer“ spĺňa požiadavky skúšobného a certifikačného programu PECB (ECP). Zahŕňa nasledujúce oblasti kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS).
 • DOMÉNA 2 | Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS)
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie ISMS na základe normy ISO/IEC 27001.
 • DOMÉNA 4 | Implementácia ISMS na základe ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 5 | Monitorovanie a meranie ISMS na základe ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie ISMS na základe ISO/IEC 27001 
 • DOMÉNA 7 | Príprava na certifikačný audit ISMS

Skúška pozostáva z 80 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je „open book“, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jednu z nižšie uvedených certifikácií. Certifikát dostanete po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným osvedčením. Viac informácií o certifikácii podľa normy ISO/IEC 27001 a certifikačnom procese PECB nájdete na PECB Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáty PECB ISO/IEC 27001 Implementer sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

máj13

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27001 – Lead Implementer

CS/CS, Bratislava
1800 EUR(44990 CZK)
jún3

On-line
PECB ISO/IEC 27001 – Lead Implementer

CS/CS, Online
33990 CZK(1360 EUR)
jún3

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27001 – Lead Implementer

CS/CS, Praha
44990 CZK(1800 EUR)
jún3

On-line
PECB ISO/IEC 27001 – Lead Implementer

EN/EN, Online
1360 EUR(33990 CZK)

Informačné listy

 1. SouborPECB ISO/IEC 27001 LI
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO/IEC 27001 Lead ImplementerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 27001 ImplementerPECB Certified ISO/IEC 27001 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v riadení bezpečnosti informáciíProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead ImplementerPECB Certified ISO/IEC 27001 Lead ImplementerPäť rokov: dva roky praxe v riadení bezpečnosti informáciíProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO/IEC 27001 Lead ImplementerDesať rokov: sedem rokov praxe v riadení bezpečnosti informáciíProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
PrezenčnéCS/CS?13. 5. 2024Bratislava1800 EUR44990 CZK?Dopytovať
On-lineCS/CS?3. 6. 2024Online33990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/CS?3. 6. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Dopytovať
On-lineEN/EN?3. 6. 2024Online1360 EUR33990 CZK?Dopytovať