PECB ISO/IEC 27002 – Opatrenia bezpečnosti informácií

Čo je ISO/IEC 27002?

ISO/IEC 27002 je medzinárodná norma, ktorá poskytuje návod na výber a implementáciu opatrení informačnej bezpečnosti a na implementáciu noriem a postupov informačnej bezpečnosti. Je použiteľná pre organizácie akéhokoľvek odvetvia alebo veľkosti. Normu ISO/IEC 27002 možno použiť na vypracovanie usmernení na manažment informačnej bezpečnosti prispôsobených konkrétnemu kontextu organizácie.

Norma ISO/IEC 27002 bola revidovaná a vydaná v roku 2022. Táto nová verzia poskytuje zoznam opatrení informačnej bezpečnosti bežne praktizovaných v odvetví informačnej bezpečnosti spolu s usmerneniami na ich implementáciu. Norma ISO/IEC 27002 definuje štyri typy opatrení informačnej bezpečnosti: organizačné, personálne, fyzické a technologické opatrenia.

Prečo je pre vás norma ISO/IEC 27002 dôležitá?

Školenie ISO/IEC 27002 poskytuje návod na implementáciu, riadenie a neustále zlepšovanie riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii.

Rôzne organizácie majú rôzne potreby a možnosti v oblasti informačnej bezpečnosti. Opatrenia normy ISO/IEC 27002 sú preto navrhnuté tak, aby boli všeobecné a flexibilné. Cieľom kurzov PECB ISO/IEC 27002 je poskytnúť účastníkom potrebné znalosti na výber, implementáciu a riadenie týchto opatrení.

Certifikácia PECB preukazuje znalosti a schopnosť držiteľa riadiť riziká informačnej bezpečnosti uplatňovaním vhodných bezpečnostných opatrení. Zároveň preukazuje schopnosť pomôcť organizáciám zachovať dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií, chrániť ich pred hrozbami a zraniteľnosťami a zmierňovať riziká informačnej bezpečnosti. Osoby s certifikátom ISO/IEC 27002 môžu byť dôležitými členmi tímu pre implementáciu ISMS.

Výhody certifikácie PECB ISO/IEC 27002

Certifikácia PECB ISO/IEC 27002 dokazuje, že:

  • Rozumiete tomu, ako implementovať opatrenia informačnej bezpečnosti na základe smerníc ISO/IEC 27002.
  • Máte praktické znalosti o prístupoch a technikách používaných na implementáciu a efektívne riadenie opatrení informačnej bezpečnosti
  • Máte potrebné odborné znalosti na podporu organizácie pri plánovaní, implementácii a riadení opatrení informačnej bezpečnosti
  • Rozumiete riadeniu rizík a jeho významu pri určovaní vhodných opatrení informačnej bezpečnosti
  • Máte schopnosť podporovať organizácie pri neustálom zlepšovaní ich systému manažérstva informačnej bezpečnosti

Prečo si vybrať PECB na certifikáciu podľa normy ISO/IEC 27002?

Certifikácia je jedným z kľúčových spôsobov preukázania vašej spôsobilosti a schopností. Certifikácie PECB v oblasti informačnej bezpečnosti sú medzinárodne uznávané a akreditované najvyššími kompetentnými orgánmi. Certifikácie PECB ISO/IEC 27002 sú kombináciou rozsiahleho školenia a komplexného certifikačného procesu, ktorý vám poskytne profesionálnu dôveryhodnosť a zvýši vaše šance na úspešnú kariéru v jednom z najrýchlejšie rastúcich a najžiadanejších odvetví na svete.

Odborníci spoločnosti KRUCEK vám radi pomôžu prejsť certifikačným procesom a získať certifikát PECB ISO/IEC 27002.

Vyberte úroveň kurzu