PECB ISO 22301 Lead Implementer

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Žiadne dve katastrofy na svete nespôsobujú rovnaké škody. Medzi nepredvídateľnosťou prírodných katastrof, narušením informačnej bezpečnosti a udalosťami všetkého druhu vám pripravenosť môže pomôcť vyniknúť v dave a rozhodnúť o budúcnosti vášho podniku. Vzhľadom na to je správne plánovanie nevyhnutné na zmiernenie rizík, predchádzanie následkom, riadenie negatívnych vplyvov katastrof a incidentov, ale aj na pokračovanie každodennej prevádzky, aby potreby zákazníkov nezostali neuspokojené.

Organizácie môžu dosiahnuť pokrok v chápaní a zvládaní katastrof, incidentov a rizík, ak majú zavedený systém BCMS založený na norme ISO 22301. Preto PECB navrhla tento vzdelávací kurz s cieľom pripraviť účastníkov na zavedenie systému manažérstva kontinuity činností (BCMS) v súlade s požiadavkami normy ISO 22301. Absolvovanie tohto školiaceho kurzu vám umožní získať komplexné pochopenie osvedčených postupov systému manažérstva kontinuity činností a budete schopní vytvoriť rámec, ktorý umožní vašej organizácii pokračovať v efektívnej prevádzke počas rušivých udalostí.

Po absolvovaní školiaceho kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku, a ak ju úspešne absolvujete, môžete požiadať o získanie titulu „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer“ preukazuje, že máte odborné zručnosti a praktické znalosti na zavedenie BCMS založeného na požiadavkách normy ISO 22301 v organizácii.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Projektoví manažéri a konzultanti zapojení do zaistenia kontinuity činností
 • Odborní konzultanti, ktorí sa snažia riadiť implementáciu systému riadenia kontinuity činností
 • Osoby zodpovedné za udržiavanie súladu s požiadavkami BCMS v rámci organizácie
 • Členovia tímu BCMS

Predpoklady
Od účastníkov tohto kurzu sa vyžaduje základná znalosť koncepcie kontinuity činností a komplexné pochopenie zásad implementácie BCMS..

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO 22301 a zahájenie implementácie BCMS

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a predpisové rámce • Základné princípy a pojmy kontinuity podnikania • Systém riadenia kontinuity podnikania (BCMS) • Porozumenie organizácii • Analýza existujúcich rizík • Rozsah BCMS

DEŇ 2 | Plánovanie implementácie BCMS

Vedúca úloha a záväzok vedenia • Ciele kontinuity podnikania a plánovanie zmien • Politika BCMS • Organizačná štruktúra • Riadenie dokumentácie • Kompetencie a povedomie • Analýza vplyvu na podnikanie (BIA)

DEŇ 3 | Implementácia BCMS

Posudzovanie rizík • Stratégia a riešenie kontinuity podnikania • Plány a postupy kontinuity podnikania • Reakcia na incidenty • Plán reakcie na incidenty • Plán reakcie na mimoriadne situácie núdzové reakcie • Plán krízového riadenia • Komunikácia

DEŇ 4 | Monitoring, meranie, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit BCMS

Programy cvičenia • Monitoring, meranie, analýza a vyhodnotenie • Interný audit • Preskúmanie vedením • Ošetrenie nesúladov • Neustále zlepšovanie • Príprava na certifikačný audit • Ukončenie školenia

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty kontinuity činností
 • DOMÉNA 2 | Požiadavky na systém manažérstva kontinuity činností (BCMS)
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie BCMS na základe normy ISO 22301
 • DOMÉNA 4 | Implementácia BCMS na základe ISO 22301
 • DOMÉNA 5 | Hodnotenie výkonnosti, monitorovanie a meranie BCMS na základe ISO 22301
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie BCMS na základe ISO 22301
 • DOMÉNA 7 | Príprava na certifikačný audit BCMS

Skúška sa skladá z 80 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a  je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jednu z nižšie uvedených certifikácií. Certifikát dostanete po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným osvedčením. Viac informácií o certifikácii podľa normy ISO 22301 a certifikačnom procese PECB nájdete na PECB Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáty PECB ISO 22301 Implementer sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

máj20

Prezenčné
PECB ISO 22301 – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)
máj20

On-line
PECB ISO 22301 – Lead Implementer

CS/EN, Online
33990 CZK(1360 EUR)
jún10

Prezenčné
PECB ISO 22301 – Lead Implementer

CS/EN, Bratislava
1800 EUR(44990 CZK)

Informačné listy

 1. SouborPECB ISO/IEC 22301 LI
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 22301 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 22301 Lead ImplementerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 22301 ImplementerPECB Certified ISO 22301 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v riadení kontinuityProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 22301 Lead ImplementerPECB Certified ISO 22301 Lead ImplementerPäť rokov: dva roky praxe v riadení kontinuityProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 22301 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 22301 Lead ImplementerDesať rokov: sedem rokov praxe v riadení kontinuityProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
PrezenčnéCS/EN?20. 5. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Dopytovať
On-lineCS/EN?20. 5. 2024Online33990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/EN?10. 6. 2024Bratislava1800 EUR44990 CZK?Dopytovať