PECB ISO 37001  – Protikorupčný manažment

Odhaduje sa, že na celom svete sa ročne vyplatí viac ako 1,5 bilióna dolárov. Okrem negatívneho hospodárskeho vplyvu má úplatkárstvo vplyv aj na spoločnosť, pretože podkopáva dôveru, vedie k nespravodlivosti, vytvára nerovnosť a potláča motiváciu. Organizácia ISO sa zapojila do celosvetového boja proti úplatkárstvu vypracovaním medzinárodnej normy ISO 37001, ktorá stanovuje požiadavky na systém manažérstva proti úplatkárstvu (ABMS).

Čo je norma ISO 37001?

Norma ISO 37001 špecifikuje požiadavky a usmernenia na vytvorenie, zavedenie, monitorovanie, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému ABMS. 

Systém ABMS založený na norme ISO 37001 je navrhnutý tak, aby organizáciám pomáhal účinne predchádzať úplatkárstvu, odhaľovať ho a reagovať naň. Norma sa nevzťahuje na iné formy korupcie, ako je napríklad podvod. Požiadavky normy sú všeobecné a vzťahujú sa na všetky organizácie bez ohľadu na ich typ, veľkosť a sektor (verejný, súkromný alebo neziskový). Okrem toho sa norma ISO 37001 môže zaoberať podplácaním zo strany organizácie alebo organizácie a priamym a nepriamym podplácaním.

Prínosy normy ISO 37001 pre organizácie

Zavedenie systému ABMS založeného na norme ISO 37001 môže byť vynikajúcim strategickým rozhodnutím, ktoré preukáže záväzok organizácie účinne predchádzať úplatkárstvu, odhaľovať ho a reagovať naň. Organizácie, ktoré sa snažia zaviesť účinný ABMS, musia preukázať svoj záväzok predchádzať úplatkárstvu zavedením politík, postupov a kontrolných mechanizmov na zníženie rizika úplatkárstva. Požiadavky normy ISO 37001 sú však všeobecné, a preto budú mať organizácie dostatočnú flexibilitu na zavedenie ABMS, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám. 

Niektoré z výhod, ktoré by organizácie mohli získať zavedením ABMS založeného na norme ISO 37001, zahŕňajú:

  • Lepšiu schopnosť odhaľovať, predchádzať a reagovať na úplatkárstvo zo strany organizácie alebo z organizácie
  • Možnosť certifikovať ABMS prostredníctvom posúdenia zhody akreditovaným orgánom posudzovania zhody
  • Zavedenie procesov, ktoré umožňujú náležitú hĺbkovú kontrolu potenciálnych zamestnancov a obchodných partnerov
  • Možnosť prispieť ku globálnemu boju proti úplatkárstvu
  • Možnosť formovať, zlepšovať alebo transformovať kultúru organizácie
  • Lepšiu schopnosť reagovať, zmierňovať a riešiť následky, keď sa vyskytne prípad úplatkárstva

V niektorých jurisdikciách môže existencia interného mechanizmu na riešenie problémov súvisiacich s podplácaním znížiť sankcie v prípadoch protiprávneho konania

Prečo si vybrať kurzy PECB?

Medzinárodne uznávané certifikáty PECB sú ocenením pre profesionálov a preukazujú vaše odborné zručnosti. IAS akreditoval certifikáty PECB ISO 37001 Lead Auditor a PECB ISO 37001 Lead Implementer. Akreditačná značka IAS poskytuje certifikátu dodatočnú hodnotu a umožňuje vám využívať celosvetové uznanie IAS.

Ďalšie zdroje o boji proti podplácaniu a PECB ISO 37001 nájdete nižšie:

Ako začať so vzdelávaním v oblasti ISO 37001?

Radi vás privítame v našej globálnej sieti odborníkov PECB. V spoločnosti KRUCEK vám pomôžeme počas celého procesu prípravy a certifikácie.

Vyberte úroveň kurzu