PECB ISO 55001 – Manažment aktív

Čo je norma ISO 55001?

ISO 55001 je norma systému manažérstva aktív, ktorej hlavným cieľom je pomôcť organizáciám efektívnejšie riadiť životný cyklus aktív. Zavedením normy ISO 55001 organizácie získajú lepšiu kontrolu nad svojimi každodennými činnosťami, dosiahnu vyššiu návratnosť svojich aktív a znížia celkové náklady na riziko.

Túto normu možno uplatniť na všetky organizačné štruktúry spoločnosti a všetky typy aktív. Konkrétnym výsledkom je zvýšenie efektívnosti a výrazné zníženie jednotkových nákladov. Tento rámec tiež podporuje neustále zlepšovanie výkonnosti a ponúka zlepšenia pre akékoľvek odvetvie, typ alebo veľkosť organizácie.

Prečo je pre vás správa aktív dôležitá?

Norma ISO 55001 vás povedie k významným zlepšeniam v oblasti manažérstva aktív tým, že vám umožní splniť požiadavky zainteresovaných strán, podnikové a právne požiadavky. Je to najsilnejšia obrana spoločnosti, ktorá šetrí peniaze a čas. Vďaka správnemu manažmentu aktív môžete múdro využívať dostupné aktíva a získať z nich viac a zároveň zvýšiť hodnotu spoločnosti.

Je navrhnutý tak, aby vás podporoval v adekvátnom zvládaní procesov a rizík, čo povedie k zlepšeniu súčasnej a budúcej výkonnosti spoločnosti. Okrem toho zavedenie systému manažérstva aktív v súlade s normou ISO 55001 umožňuje organizácii zosúladiť svoje ciele s cieľmi systému manažérstva aktív, čo vedie organizáciu k dosiahnutiu zamýšľaných výsledkov. Okrem toho norma ISO 55001 zosúlaďuje ciele organizácie s cieľmi systému manažérstva aktív, pretože manažérstvo aktív je zamerané na dosiahnutie cieľov organizácie.

Čo je certifikácia podľa normy ISO 55001?

Certifikácia podľa normy ISO 55001 znamená, že ste schopní pomôcť svojej organizácii rozvíjať proaktívny prístup k manažmentu aktív počas celého životného cyklu aktív. Certifikáciou podľa normy ISO 55001 preukážete svoju schopnosť podporovať rast organizácie prostredníctvom::

  • efektívneho riadenia aktív;
  • zmiernenia a riadenia rizík;
  • zlepšenia finančnej výkonnosti.

Na dnešnom zložitom a neustále sa meniacom finančnom trhu je certifikácia podľa normy ISO 55001 kľúčom k preukázaniu vašej schopnosti riadiť efektívnejšie operácie a mať vynikajúcu povesť. Okrem toho vám ako jednotlivcovi táto certifikácia pomôže odlíšiť sa od ostatných odborníkov na správu aktív.

Výhody normy ISO 55001 pre manažment aktív

Jednotlivci s certifikáciou PECB ISO 50001 budú môcť získať mnoho výhod, vrátane:

  • Schopnosť riadiť životný cyklus aktív
  • Schopnosť zabezpečiť, aby aktíva plnili svoju základnú funkciu
  • Podpora zlepšovania a rastu podniku
  • Podpora organizácie v procese vytvárania, zavádzania, udržiavania a zlepšovania systému riadenia aktív
  • Zvýšenie ziskovosti
  • Riadenie rizík spojených s vlastníctvom aktív
  • Zlepšenie reputácie

Ako môžete začať so školením ISO 55001?

Chcete postúpiť vo svojej kariére a získať certifikát ISO 55001? Ak chcete zvýšiť návratnosť hodnoty vašej organizácie, odporúčame vám oboznámiť sa s koncepciami a procesmi ISO 55001. Naši odborníci sú tu na to, aby vás previedli možnosťami prispôsobenými vašim potrebám.

Vyberte úroveň kurzu