PECB ISO 50001  – Energetický manažment

Čo je norma ISO 50001?

Norma ISO 50001 ako medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na organizácie, ktoré majú vyvíjať, zavádzať a zlepšovať systémy energetického manažérstva. Poskytuje organizáciám špecifický rámec, ktorý im pomáha dosahovať neustále zlepšovanie energetickej výkonnosti, účinnosti, využívania a spotreby energie. Tento rámec špecifikuje merania, dokumenty a správy, ktoré organizáciám umožňujú sledovať pokrok ich procesov a zamestnancov v oblasti energetickej efektívnosti. Norma ISO 50001 vyžaduje, aby organizácie zaviedli nové politiky energetickej efektívnosti, stanovili ciele a úlohy na realizáciu týchto politík a preskúmali ich vplyv; skutočne sa snažia dosiahnuť neustále zlepšovanie energetického manažmentu.

Prečo je pre vás energetický manažment dôležitý?

Energia je pre činnosť organizácie rozhodujúca a môže viesť k veľkým nákladom bez ohľadu na jej činnosti. Energetický manažment poskytuje usmernenia o využívaní energie v celom dodávateľskom reťazci organizácie, od surovín až po recykláciu. Okrem nákladov prispieva využívanie energie aj k zmene klímy. Keďže hľadanie alternatívnych zdrojov energie môže byť časovo náročné; každá organizácia by sa mala usilovať o zníženie spotreby a využívania energie. Okrem toho by sa organizácie mali snažiť zvyšovať povedomie zamestnancov o šetrení energiou. Získanie certifikátu ISO 50001 vám poskytne potrebné zručnosti, ktoré pomôžu vašej organizácii pochopiť pozitívne vplyvy normy. Rovnako pomôžete organizácii znížiť jej príspevok ku globálnemu otepľovaniu a stanete sa uznávanou organizáciou šetrnou k životnému prostrediu.

Výhody energetického manažérstva podľa normy ISO 50001

  • Zvýšenie energetickej účinnosti
  • Príspevok k zníženiu nákladov
  • Získanie konkurenčnej výhody
  • Zvýšenie efektívnosti
  • Podpora najlepších energetických postupov
  • Zlepšiť energetickú účinnosť
  • Zavedenie postupov šetrných k životnému prostrediu
  • Pomôcť organizácii zlepšiť jej povesť
  • Pomôcť organizácii pri riadení spotreby energie
  • Prispieť k neustálemu zlepšovaniu organizácie

Ako začať so vzdelávaním ISO 50001?

Ak využijete možnosť získať certifikát ISO 50001, zabezpečíme, aby vám naši odborníci pomáhali počas celého procesu, aby ste získali cenné skúsenosti a privítali vás v našej globálnej sieti.

Vyberte úroveň kurzu