5. 5. 2020

Informačná a kybernetická bezpečnosť

Norma ISO/IEC 27001 pomáha vytvoriť prostredie, ktoré odoláva rizikám ohrozujúcim dostupnosť činností a systémov alebo dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií, a to zavedením systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) …

Viac
6. 5. 2020

Ochrana súkromia

Ochrana súkromia je v modernej dobe vzhľadom na stále rastúcu mieru digitalizácie nevyhnutnosťou. Norma ISO/IEC 27701 pomáha organizáciám vytvoriť, udržiavať a neustále zlepšovať systém manažérstva ochrany súkromia (PIMS) rozšírením systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) …

Viac
10. 4. 2024

Umelá inteligencia

Cieľom normy ISO/IEC 42001 je pomôcť organizácii zodpovedne vyvíjať, poskytovať alebo používať systémy umelej inteligencie na splnenie jej cieľov a splnenie príslušných požiadaviek, povinností a očakávaní zainteresovaných strán.

Viac
6. 5. 2020

Manažment služieb

Norma ISO/IEC 20000 stanovuje požiadavky na poskytovateľov služieb, aby preukázali svoju schopnosť neustále zlepšovať poskytovanie služieb zavedením a certifikáciou systému manažérstva služieb (SMS). SMS podporuje každý krok životného cyklu služby, od nápadu po plánovanie, od poskytovania po zlepšovanie …

Viac

Kontinuita podnikania

Cieľom systému manažérstva kontinuity činností (BCMS) podľa normy ISO 22301 je zabezpečiť schopnosť organizácie nepretržite poskytovať produkty alebo služby na prijateľnej a vopred stanovenej úrovni po rušivom incidente, či už spôsobenom prírodnou udalosťou, kybernetickým útokom, epidémiou alebo narušením dodávateľského reťazca …

Viac

Manažment rizík

Manažment rizík pomáha organizáciám identifikovať potenciálne hrozby a príležitosti, určiť vhodné stratégie alebo opatrenia a prijímať informované rozhodnutia. Norma ISO 31000 špecifikuje zásady, rámec a proces manažérstva rizík na integráciu manažérstva rizík do procesov organizácie …

Viac
15. 4. 2021

Protikorupčný manažment

Norma ISO 37001 definuje systémy riadenia proti úplatkárstvu (ABMS) a podporuje prevenciu, odhaľovanie a primeranú reakciu prostredníctvom vhodných opatrení. Prijímanie opatrení na predchádzanie protiprávnemu konaniu v radoch zamestnancov je nevyhnutné na budovanie dôvery …

Viac
29. 5. 2022

Whistleblowing

Whistleblowing je nahlasovanie podozrení alebo hrozieb protiprávneho konania. Norma ISO 37002 poskytuje návod na zavedenie, implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva whistleblowingu (WMS) …

Viac
15. 4. 2021

Compliance manažment

Systém manažérstva súladu (CMS) založený na norme ISO 37301 poskytuje organizáciám štruktúrovaný prístup k plneniu všetkých povinností týkajúcich sa súladu, t. j. tých, ktoré sú povinné plniť alebo ktoré chcú plniť dobrovoľne …

Viac
7. 1. 2022

Manažment kvality

V dnešnej globalizovanej ekonomike a zložitých dodávateľských reťazcoch musia organizácie zaviesť konzistentný a plánovaný prístup k manažérstvu kvality. ISO 9001 je norma pre systémy manažérstva kvality (QMS). Jej cieľom je pomôcť organizáciám stať sa efektívnejšími a neustále zlepšovať spokojnosť zákazníkov …

Viac