14. 2. 2020

PECB ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 definuje rámcové požadavky na organizace, které usilují o vytvoření, zavedení, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací…

Více
22. 11. 2021

PECB ISO 9001

ISO 9001 specifikuje požadavky na zavedení, implementaci, provoz, údržbu a neustálé zlepšování systému řízení kvality (QMS) v organizaci.

Více
17. 2. 2020

PECB ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27701 definuje požadavky pro zavedení systému řízení informací o soukromí (PIMS) prostřednictvím rozšíření systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)…

Více

PECB GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vytváří přísnější režim ochrany údajů pro organizace, které působí v Evropské unii nebo zpracovávají osobní údaje občanů EU…

Více

PECB ISO 22301

ISO 22301 definuje rámcové požadavky na organizace, které usilují o ustavení, implementaci, udržování a neustálé zlepšování systému řízení kontinuity podnikání (BCMS)…

Více
19. 2. 2024

PECB ISO/IEC 42001

Co je ISO/IEC 42001? Vzhledem k tomu, že svět je svědkem neustálého rozvoje umělé inteligence (AI), roste potřeba účinné standardizace a regulace, která by zajistila její odpovědné využívání. Norma ISO/IEC 42001 byla vytvořena jako reakce na naléhavé dotazy týkající se nekontrolovaného rozšiřování umělé inteligence a jejích potenciálních hrozeb. Specifikuje požadavky a nabízí návod pro zavedení, implementaci, údržbu a neustálé zlepšování…

Více
12. 4. 2024

PECB MS Interní audit

Co je to interní audit systému managementu? Interní audit systému managementu (MS) je proces, jehož cílem je systematicky a nezávisle hodnotit shodu a efektivnost systému managementu s příslušnou normou ISO v organizaci. Efektivní interní audit snižuje náklady díky vyšší produktivitě a lepšímu plánování, zvyšuje spokojenost zákazníků a minimalizuje překážky mezi odděleními tím, že podporuje spolupráci. Proč je pro vás důležitý interní…

Více
22. 3. 2021

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy kybernetické bezpečnosti podle ISO/IEC 27032

Více
5. 2. 2023

Risk Manager

Rozvoj dovedností potřebných k provádění posouzení rizik pomocí metody EBIOS

Více
18. 5. 2023

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy projektového managementu na základě normy ISO 21502

Více
16. 11. 2021

Foundation

Seznámení se s osvědčenými postupy systémů managementu informační bezpečnosti (ISMS) založených na normě ISO/IEC 27001

Více
17. 2. 2020

PECB ISO 31000

ISO 31000 specifikuje zásady, rámec a proces řízení rizik a pomáhá organizacím vyvinout, implementovat a neustále řídit rizika v rámci celkových procesů organizace…

Více
19. 3. 2020

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy systémů řízení ochrany soukromí (PIMS) dle ISO/IEC 27701

Více
20. 3. 2020

Foundation

Seznámení s opatřeními bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27002

Více

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy managementu rizik informační bezpečnosti na základě normy ISO/IEC 27005

Více

Foundation

Seznámení s požadavky a s osvědčenými postupy ve vztahu k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů

Více

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy systémů řízení kontinuity podnikání (BCMS) založených na ISO 22301

Více

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy systémů managementu služeb (SMS) podle ISO/IEC 20000

Více

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy IT Governance podle ISO/IEC 38500

Více

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy systémů managementu proti úplatkářství (ABMS) podle ISO 37001

Více

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy managementu rizik na základě normy ISO 31000

Více
23. 3. 2020

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy analýzy dopadů (BIA) dle ISO/TS 22317

Více
22. 11. 2021

Foundation

Seznámení se s osvědčenými postupy systému managementu kvality podle ISO 9001

Více
23. 11. 2021

Lead Implementer

Expertní znalost procesů implementace a provozování systémů managementu kvality podle ISO 9001

Více
19. 2. 2024

Foundation

Seznamte se s osvědčenými postupy kybernetické forenziky

Více
12. 4. 2024

Internal Auditor

Zlepšete svoje schopnosti provádění a řízení interního auditu systémů managementu

Více
14. 2. 2020

Lead Implementer

Ovládnutí implementace a správy systémů managementu informační bezpečnosti (ISMS) na bázi normy ISO/IEC 27001:2022

Více
14. 4. 2021

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy systémů managementu souladu (CMS) podle ISO 37301

Více
19. 2. 2024

PECB Digitální trasformace

Co je digitální transformace? Digitální transformace pomáhá organizacím napříč různými odvětvími dosahovat dlouhodobého růstu a produktivity. Účinná strategie digitální transformace pomáhá vyhnout se problémům během přechodu a po implementaci. Úspěšná digitální transformace vyžaduje vhodné technologie a kompetentní pracovníky. Během digitální transformace organizace je klíčový pracovník pro digitální transformaci. Certifikované vzdělávací kurzy pro pracovníky digitální transformace jsou vhodné pro…

Více
17. 2. 2020

PECB ISO 37001

ISO 37001 specifikuje požadavky na ustavení, implementaci, udržování, přezkoumání a zdokonalování systému managementu proti úplatkářství (ABMS) v jakékoli organizaci…

Více
19. 3. 2020

Lead Implementer

Expertní znalost implementace a provozování systémů řízení ochrany soukromí (PIMS) dle ISO/IEC 27701

Více
20. 3. 2020

Lead Implementer

Zvládnutí implementace a správy systémů managementu kontinuity činností (BCMS) na základě normy ISO 22301

Více

Lead Implementer

Expertní znalost procesů implementace a provozování systémů managementu služeb (SMS) podle ISO/IEC 20000

Více

Lead Implementer

Expertní znalost implementace systémů managementu proti úplatkářství (ABMS) podle ISO 37001

Více

Certified DPO

Získání všech kompetencí a znalostí pro vedení všech procesů zpracování osobních údajů a splnění požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v organizaci

Více

Manager

Pokročilá znalost implementace a provozování opatření bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27002

Více

Risk Manager

Získání potřebných kompetencí pro pomoc organizacím při vytváření, zavádění a neustálém zlepšování procesu managementu rizik informační bezpečnosti založeného na normě ISO/IEC 27005

Více

Manager

Seznámení s implementací a správou služeb pro obnovu po havárii

Více

Risk Manager

Získání kompetencí pro podporu organizacím při vytváření rámce pro management rizik a aplikovat proces managementu rizik založený na normě ISO 31000

Více
23. 11. 2021

Lead Auditor

Expertní znalost auditu systémů managementu kvality podle ISO 9001

Více
10. 3. 2022

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy systému managementu laboratoří (LMS) dle ISO/IEC 17025

Více
3. 7. 2022

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy systémů managementu aktiv (AMS) založených na ISO 55001

Více
4. 11. 2022

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy programu společenské odpovědnosti dle ISO 26000

Více

Foundation

Seznámení s osvědčenými postupy systémů managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce dle ISO 28000

Více
8. 8. 2023

PECB Směrnice NIS 2

Co je směrnice NIS 2?  S účinností od 16. ledna 2023 byla zavedena směrnice NIS 2 (jinak známá jako směrnice (EU) 2022/2555), která má zvýšit bezpečnost sítí a informačních systémů v celé Evropské unii. Tato směrnice se zaměřuje na provozovatele kritické infrastruktury a poskytovatele základních služeb a nařizuje důkladná opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a neprodlené hlášení incidentů příslušným orgánům.  Oblast…

Více
21. 2. 2024

Foundation

Seznamte se s osvědčenými postupy řízení incidentů v oblasti bezpečnosti informací na základě normy ISO/IEC 27035

Více
18. 3. 2024

Foundation

Seznamte se se základními pojmy a požadavky směrnice NIS 2

Více
27. 3. 2024

PECB ISO 14001

Environmentální management je pro organizace, které chtějí přispět k udržitelnosti a minimalizovat svůj negativní dopad na životní prostředí, zásadní. Zahrnuje zavádění strategií, procesů a kontrolních mechanismů pro identifikaci, hodnocení a řízení environmentálních rizik a příležitostí. Aktivním řešením problémů, jako je znečištění, spotřeba zdrojů, odpady a spotřeba energie, mohou organizace přispět k zachování přírodních zdrojů a pomoci planetě. V tomto ohledu norma ISO 14001 poskytuje…

Více

Foundation

Seznámíte se se základními pojmy a principy environmentálního managementu, naučíte se osvědčené postupy pro efektivní zavádění a udržování systému environmentálního managementu a získáte přehled o požadavcích normy ISO 14001

Více
28. 3. 2024

Foundation

Seznamte se s osvědčenými postupy řízení bezpečnosti potravin a získáte podrobný přehled o požadavcích normy ISO 22000

Více

Foundation

Seznamte se s osvědčenými postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a získáte důkladný přehled o požadavcích normy ISO 45001 na systém BOZP

Více
3. 4. 2024

Foundation

Seznamte se s osvědčenými postupy systémů energetického managementu (EnMS) založených na normě ISO 50001

Více
29. 4. 2024

DORA

Co je digitální provozní odolnost? Digitální provozní odolností se rozumí schopnost finančního subjektu vytvářet, zajišťovat a přezkoumávat svou provozní integritu a spolehlivost tím, že přímo nebo nepřímo prostřednictvím využívání služeb poskytovaných poskytovateli služeb ICT, kteří jsou třetími stranami, zajišťuje celou škálu schopností souvisejících s ICT, které jsou potřebné k řešení bezpečnosti sítě a informačních systémů, které finanční subjekt používá a které…

Více
20. 3. 2020

Lead Manager

Osvojení si schopnosti implementovat a řídit program kybernetické bezpečnosti na základě osvědčených postupů v oboru

Více
17. 2. 2020

PECB ISO/IEC 27002

Co je ISO/IEC 27002? ISO/IEC 27002 je mezinárodní norma, která poskytuje pokyny pro výběr a implementaci opatření informační bezpečnosti a pro implementaci standardů a postupů informační bezpečnosti. Je použitelná pro organizace všech odvětví nebo velikostí. Normu ISO/IEC 27002 lze použít k vypracování pokynů pro management informační bezpečnosti upravených na míru konkrétnímu kontextu organizace. Norma ISO/IEC 27002 byla revidována a vydána…

Více

PECB ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 definuje požadavky na poskytovatele služeb, aby mohli plánovat, vytvářet, implementovat, provozovat, monitorovat, kontrolovat, udržovat a zlepšovat SMS…

Více
20. 2. 2020

Lead Auditor

Ovládnutí auditu systémů managementu informační bezpečnosti (ISMS) založených na normě ISO/IEC 27001:2022

Více
19. 3. 2020

Lead Auditor

Expertní znalost auditu systémů řízení ochrany soukromí (PIMS) dle ISO/IEC 27701

Více
20. 3. 2020

Lead Auditor

Zvládnutí auditu systémů managementu kontinuity činností (BCMS) na základě normy ISO 22301

Více

Lead Auditor

Expertní znalost auditu systémů managementu proti úplatkářství (ABMS) podle ISO 37001

Více

Lead Auditor

Expertní znalost auditu systémů managementu služeb (SMS) podle ISO/IEC 20000

Více

Lead Manager

Ovládnutí implementace a správy opatření informační bezpečnosti založených na normě ISO/IEC 27002

Více

Lead Risk Manager

Získání potřebných kompetencí pro vedení a podporu organizací při zavádění procesu managementu rizik informační bezpečnosti na základě normy ISO/IEC 27005 a dalších osvědčených postupů

Více

Lead Manager

Expertní znalost implementace a managementu služeb pro obnovu po havárii

Více

Lead Risk Manager

Získání potřebných kompetencí pro vedení a podporu organizací při zavádění rámce managementu rizik na základě normy ISO 31000 a dalších osvědčených postupů a doporučení pro management rizik

Více
14. 4. 2021

Lead Implementer

Expertní znalost procesů implementace systémů managementu souladu (CMS) podle ISO 37301

Více
10. 3. 2022

PECB ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 je mezinárodní norma pro zkušební a kalibrační laboratoře. Byla vytvořena s cílem nabídnout kvalitu a zlepšit procesy v laboratořích…

Více

Lead Implementer

Ovládnutí implementace a správy systémů managementu laboratoří (LMS) dle ISO/IEC 17025

Více
3. 7. 2022

Lead Implementer

Expertní znalost implementace a managementu systémů managementu aktiv (AMS) založených na ISO 55001

Více
1. 8. 2022

Lead Project Manager

Získání potřebných kompetencí pro vedení projektových týmů a úspěšné realizování projektů v souladu s pokyny uvedenými v normě ISO 21502 a dalšími osvědčenými postupy projektového řízení

Více
4. 11. 2022

Lead Implementer

Expertní znalost implementace, prosazování a provozování programu společenské odpovědnosti dle ISO 26000

Více

Lead Implementer

Expertní znalost implementace a provozování systémů managementu bezpečnosti dle ISO 28000

Více
9. 8. 2023

Lead Implementer

Ovládněte implementaci a management programu kybernetické bezpečnosti na základě směrnice NIS 2

Více
21. 2. 2024

PECB ISO 22361

Představte si, že vaše organizace zažije událost, která způsobí nenapravitelné škody, a vy zjistíte, že situaci bylo možné předejít nebo ji řešit lépe. Mnohdy organizace mohou předejít krizi včasným zvládnutím drobných situací a incidentů. Mohou také zmírnit dopady krize, i když jejímu vzniku nemohly zabránit. Toho lze dosáhnout zavedením procesů a postupů pro prevenci, přípravu a reakci na krizi, což…

Více
17. 2. 2020

PECB Disaster Recovery

Zotavení po havárii (Disaster Recovery) zahrnuje zásady a postupy zaměřené na ochranu organizace před lidskými nebo přirozeně vyvolanými narušeními IT infrastruktury…

Více

PECB ISO/IEC 38500

ISO/IEC 38500 poskytuje zásady, definice a model, který pomáhá správním orgánům a vedení organizací porozumět významu a přínosům informačních technologií…

Více
23. 3. 2020

PECB ISO/TS 22317

ISO/TS 22317 je jedinou normou, která poskytuje podrobné pokyny k zavedení, implementaci a udržování efektivního procesu analýzy dopadů na podnikání (BIA)…

Více
18. 1. 2021

Lead Manager

Expertní znalost implementace a řízení bezpečnosti cloudových služeb podle ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27018

Více
14. 4. 2021

PECB ISO 37301

Norma ISO 37301 a systémy řízení shody (CMS) poskytují organizacím strukturovaný přístup ke splnění všech povinností v oblasti dodržování předpisů …

Více

Lead Auditor

Expertní znalost auditu systémů managementu souladu (CMS) podle ISO 37301

Více
3. 7. 2022

Lead Auditor

Expertní znalost auditu systémů managementu aktiv (AMS) založených na ISO 55001

Více
1. 8. 2022

PECB ISO 21502

Norma ISO 21502:2020 poskytuje pokyny, které mohou pomoci projektovým manažerům a projektovým organizacím úspěšně realizovat projekty …

Více
4. 11. 2022

Lead Auditor

Expertní znalost auditu programu společenské odpovědnosti dle ISO 26000

Více

Lead Auditor

Získání potřebných kompetencí pro plánování, provádění a uzavření auditu ISO 28000 na základě požadavků normy ISO/IEC 17021, pokynů normy ISO 19011 a dalších osvědčených postupů

Více
8. 8. 2023

PECB Manažer informační bezpečnosti

Co je informační bezpečnost?  Informační bezpečnost označuje procesy a opatření určené k ochraně informací, ať už elektronických, nebo fyzických. Určuje, jaké informace je třeba chránit, proč je chránit, jak je chránit a před čím je chránit. Informační bezpečnost zahrnuje mnoho oblastí, včetně bezpečnosti sítí, aplikací, fyzické bezpečnosti, reakce na incidenty a bezpečnost dodavatelského řetězce. Organizace vytvářejí a zavádějí politiky, rámce,…

Více
9. 8. 2023

CISO

Ovládnutí schopnosti zavést a monitorovat program informační bezpečnosti

Více
17. 2. 2020

PECB ISO/IEC 27005

ISO/IEC 27005 poskytuje pokyny pro zavedení systematického přístupu k řízení rizik bezpečnosti informací pro identifikaci rizik a požadavků na bezpečnost informací…

Více
21. 2. 2024

Lead Crisis Manager

Získejte nezbytné znalosti, dovednosti a schopnosti krizového managementu podle normy ISO 22361

Více

Lead Implementer

Ovládněte implementaci a management systémů umělé inteligence (AIMS) podle normy ISO/IEC 42001

Více

Lead Auditor

Zvládněte audit systémů řízení umělé inteligence (AIMS) podle normy ISO/IEC 42001

Více
27. 3. 2024

PECB ISO 22000

Podle odhadů WHO onemocní ročně 600 milionů lidí a 420 000 jich zemře na následky nebezpečných potravin. Globalizace a složité dodavatelské řetězce ztěžují kontrolu a sledovatelnost. Změna klimatu bude pravděpodobně představovat přímou i nepřímou výzvu pro bezpečnost potravin. Při tom všem budou muset výrobci potravin překonávat nové výzvy a plnit nová očekávání. Nejsou však na to sami: ISO 22000 je…

Více

Lead Implementer

Získejte potřebné kompetence pro zavedení, implementaci, udržování a neustálé zlepšování systému environmentálního managementu založeného na požadavcích ISO 14001

Více

Lead Auditor

Získejte potřebné kompetence k plánování, provádění a uzavírání auditu ISO 14001 na základě požadavků normy ISO/IEC 17021-1, pokynů normy ISO 19011 a dalších osvědčených postupů auditů

Více
28. 3. 2024

Lead Implementer

Rozvíjejte potřebné kompetence pro vedení a podporu organizace při zavádění, implementaci, udržování a neustálém zlepšování FSMS na základě ISO 22000

Více

Lead Auditor

Získejte potřebné kompetence k auditu systému řízení bezpečnosti potravin podle požadavků normy ISO 22000 na základě pokynů a požadavků na auditování systémů řízení uvedených v normách ISO 19011 a ISO/IEC 17021-1

Více

Lead Implementer

Získejte kompetence k vedení a podpoře organizací při zavádění, implementaci, provozu, udržování a neustálém zlepšování systému BOZP založeného na normě ISO 45001

Více
2. 4. 2024

Lead Auditor

Získejte potřebné kompetence pro auditování systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle kritérií stanovených normou ISO 45001 a podle pokynů a požadavků na auditování systémů řízení uvedených v normách ISO 19011 a ISO/IEC 17021-1

Více
3. 4. 2024

Lead Implementer

Zvládněte implementaci a řízení systémů energetického managementu (EnMS) na základě normy ISO 50001

Více

Lead Auditor

Zvládněte audit systémů energetického managementu (EnMS) podle normy ISO 50001

Více
29. 4. 2024

Lead Manager

Osvojte si dovednosti pro řízení digitální odolnosti ve finančních subjektech a zajištění souladu s DORA

Více
4. 11. 2022

PECB ISO 26000

Co je ISO 26000? ISO 26000 je mezinárodní norma, která byla vytvořena s cílem poskytnout návodpro společensky odpovědné chování. Tato norma je použitelná pro všechny organizace, jejichž cílem je přispívat ke zdraví a blahu společnosti, bez ohledu na jejich velikost nebo odvětví. Norma ISO 26000 je návodem, který pomáhá organizacím zlepšit jejich provozní procesy a zajistit zdravý ekosystém….

Více
5. 2. 2023

PECB EBIOS

Rozvoj dovedností potřebných k provádění posouzení rizik pomocí metody EBIOS

Více
17. 2. 2020

PECB Cybersecurity

Co je kybernetická bezpečnost?  Kybernetická bezpečnost označuje soubor postupů zavedených k ochraně kritických systémů, sítí, zařízení, programů a dat. Kybernetická bezpečnost zahrnuje zavedení opatření a technik zaměřených na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a zdrojů v kyberprostoru. Zahrnuje řadu zásad a postupů zaměřených na ochranu systémů informačních technologií před kybernetickými hrozbami, jako jsou phishing, podvody, kybernetické útoky, hackerské útoky a další škodlivé…

Více
18. 1. 2021

PECB Cloud Security

Bezpečnost cloudu tvoří sada strategií a postupů používaných k zabezpečení cloudových prostředí, aplikací a dat …

Více
4. 11. 2022

PECB ISO 28000

Problémy se zabezpečením obvykle nejsou otázkou zda, ale kdy. Organizace neustále čelí bezpečnostním rizikům, která vážně ohrožují jejich provoz. Produkty vysoké hodnoty jsou náchylné ke krádežím, důvěrné informace jsou náchylné k hackerským útokům a personál je náchylný ke zranění. Takové bezpečnostní incidenty způsobí nejen finanční a obchodní ztráty, ale mohou vést i k právním důsledkům a poškození pověsti. Proto se…

Více
19. 2. 2024

PECB SCADA Security

Co je SCADA? SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition je průmyslový systém, který zahrnuje hardwarovou i softwarovou architekturu pro řízení, monitorování a analýzu průmyslových procesů. SCADA je aplikační software, který umožňuje manažerům, inženýrům a průmyslovým operátorům dohlížet na pracovní prostředí a efektivně s ním komunikovat. Cílem SCADA je tedy shromažďovat data v reálném čase a ukládat, zpracovávat a vytvářet zprávy pro složité…

Více
27. 3. 2024

PECB ISO 45001

Mezinárodní organizace práce (ILO) odhaduje, že každý rok zemře na celém světě přibližně 2,3 milionu pracovníků v důsledku pracovních úrazů. Podle ILO se na celém světě každoročně stane přibližně 340 milionů pracovních úrazů a přibližně 160 milionů se stane obětí nemocí z povolání. Přestože v minulých desetiletích bylo vynaloženo velké úsilí na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, stále je…

Více

PECB ISO 50001

Co je ISO 50001? Norma ISO 50001 jako mezinárodní norma specifikuje požadavky na organizace při vývoji, zavádění a zlepšování systémů energetického managementu. Organizace se tak mohou řídit specifickým rámcem, který jim pomáhá dosahovat neustálého zlepšování energetické výkonnosti, účinnosti, využití a spotřeby. Tento rámec specifikuje měření, dokumenty a zprávy, které organizacím umožňují sledovat pokrok jejich procesů a zaměstnanců směrem k energetické…

Více
19. 2. 2024

PECB Kybernetická forenzika

Co je kybernetická forenzika? Computer Forensics, známá také jako kybernetická forenzika, se zabývá analýzou informací v počítačových systémech s cílem nalézt digitální důkazy, které lze použít pro občanské účely nebo ve většině případů k prokázání a právnímu usvědčení počítačové kriminality, ale také odhalit příčinu incidentu. Účelem kybernetické forenzní analýzy je poskytnout forenzní postupy, právní procesy a etické zásady k zajištění spolehlivých…

Více
21. 2. 2024

PECB ISO/IEC 27035

Co je ISO/IEC 27035? V dnešním světě podnikání jsou incidenty v oblasti bezpečnosti informací považovány za nejistá rizika, která mohou podnik vážně poškodit. Organizace proto musí přijmout opatření k rychlé identifikaci, vyhodnocení a účinnému řízení incidentů. Norma ISO/IEC 27035 Information Security Incident Management je mezinárodní norma, která poskytuje osvědčené postupy a pokyny pro provádění strategického plánu řízení incidentů a přípravu…

Více
3. 7. 2022

PECB ISO 55001

Norma ISO 55001 je norma systému managementu aktiv, jejímž hlavním cílem je pomoci organizacím efektivněji řídit životní cyklus aktiv …

Více