13. 3. 2024

Foundation

Získajte informácie o osvedčených postupoch v oblasti kybernetickej forenziky

Viac
7. 5. 2020

PECB ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 definuje rámcové požiadavky na organizácie, ktoré sa usilujú o vytvorenie, zavedenie, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti informácií …

Viac
22. 11. 2021

PECB ISO 9001

ISO 9001 špecifikuje požiadavky na zavedenie, implementáciu, prevádzku, údržbu a neustále zlepšovanie systému kvality (QMS) v organizácii..

Viac
8. 5. 2020

PECB ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27701 definuje požiadavky pre zavedenie systému riadenia informácií o súkromí (PIMS) prostredníctvom rozšírenia systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) …

Viac

PECB GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) vytvára prísnejší režim ochrany údajov pre organizácie, ktoré pôsobia v Európskej únii alebo spracúvajú osobné údaje občanov EÚ …

Viac
12. 4. 2024

PECB Interný audit MS

Čo je to interný audit MS? Interný audit SM je proces, ktorého cieľom je systematicky a nezávisle posudzovať zhodu a efektívnosť systému manažérstva s príslušnou normou ISO v organizácii. Efektívny interný audit znižuje náklady prostredníctvom zvýšenej produktivity a lepšieho plánovania, zvyšuje spokojnosť zákazníkov a minimalizuje prekážky medzi oddeleniami tým, že podporuje spoluprácu. Prečo je pre vás interný audit MS dôležitý? Interné…

Viac
17. 11. 2021

Foundation

Zoznámenie so základnými pojmami a usmerneniami pre riadenie kybernetickej bezpečnosti

Viac
5. 2. 2023

Risk Manager

Rozvoj schopností potrebných na posudzovanie rizík pomocou metódy EBIOS

Viac
18. 5. 2023

Foundation

Oboznámenie s osvedčenými postupmi riadenia projektov na základe normy ISO 21502

Viac
8. 5. 2020

Foundation

Oboznámenie sa s osvedčenými postupmi pre systémy manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa ISO/IEC 27001

Viac

Foundation

Zoznámenie sa s opatreniami pre bezpečnosť informácií podľa ISO/IEC 27002

Viac

Foundation

Oboznámenie s osvedčenými postupmi manažmentu rizík informačnej bezpečnosti na základe normy ISO/IEC 27005

Viac

Foundation

Zoznámenie sa s osvedčenými postupmi systémov riadenia informácií o súkromí (PIMS) podľa ISO/IEC 27701

Viac

Foundation

Zoznámenie sa s požiadavkami a s osvedčenými postupmi vo vzťahu k všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov

Viac

PECB ISO 22301

ISO 22301 definuje rámcové požiadavky na organizácie, ktoré sa usilujú o zriadenie, implementáciu, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému riadenia kontinuity podnikania (BCMS) …

Viac

Foundation

Zoznámenie sa s osvedčenými postupmi systémov riadenia kontinuity podnikania (BCMS) založených na ISO 22301

Viac
9. 5. 2020

Foundation

Zoznámenie sa s odvedčenými postupmi analýzy dopadov (BIA) podľa ISO/TS 22317

Viac

Foundation

Zoznámenie sa s osvedčenými postupmi systémov manažmentu služieb (SMS) podľa ISO/IEC 20000

Viac

PECB ISO 31000

ISO 31000 špecifikuje zásady, rámec a proces riadenia rizík a pomáha organizáciám vyvinúť, implementovať a neustále riadiť riziká v rámci celkových procesov organizácie …

Viac
11. 5. 2020

Foundation

Oboznámenie s osvedčenými postupmi manažmentu rizík na základe normy ISO 31000

Viac
21. 5. 2020

Foundation

Zoznámenie sa s osvedčenými postupmi systémov protikorupčného manažmentu (ABMS) podľa ISO 37001

Viac
20. 12. 2021

Foundation

Znalosť osvedčených postupov systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001

Viac

Lead Implementer

Expertné znalosti procesov implementácie a prevádzky systému manažérstva kvality ISO 9001

Viac
13. 3. 2024

PECB ISO/IEC 42001

Čo je ISO/IEC 42001? Keďže svet je svedkom neustáleho rozvoja umelej inteligencie (AI), rastie potreba účinnej normalizácie a regulácie na zabezpečenie jej zodpovedného používania. Norma ISO/IEC 42001 vznikla ako odpoveď na naliehavé otázky týkajúce sa nekontrolovaného šírenia umelej inteligencie a jej potenciálnych hrozieb. Špecifikuje požiadavky a ponúka návod na zavedenie, implementáciu, údržbu a neustále zlepšovanie systému riadenia umelej inteligencie…

Viac
28. 3. 2020

Lead Implementer

Zvládnutie implementácie a správy systémov manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) na báze normy ISO/IEC 27001:2022

Viac
8. 5. 2020

Lead Implementer

Zvládnutie implementácie a správy systémov manažérstva kontinuity činností (BCMS) na základe normy ISO 22301

Viac

Manager

Pokročilá znalosť implementácie a vykonávania opatrení pre bezpečnosť informácií podľa ISO/IEC 27002

Viac

Risk Manager

Získanie potrebných kompetencií na pomoc organizáciám pri vytváraní, implementácii a neustálom zlepšovaní procesu manažmentu rizík informačnej bezpečnosti založeného na norme ISO/IEC 27005

Viac
21. 5. 2020

Foundation

Zoznámenie sa s osvedčenými postupmi IT Governance podľa ISO/IEC 38500

Viac
8. 5. 2020

Lead Implementer

Expertná znalosť implementácie a prevádzky systémov riadenia informácií o súkromí (PIMS) podľa ISO/IEC 27701

Viac

Certified DPO

Nadobodnutie kompetencií a znalostí pre riadenie procesov spracovania osobných údajov a splnenie požiadaviek GDPR v organizácii

Viac
9. 5. 2020

Manager

Zoznámenie sa s implementáciou a správou služieb pre obnovu po havárii

Viac

Lead Implementer

Expertná znalosť procesov implementácie a prevádzky systémov manažmentu služieb (SMS) podľa ISO/IEC 20000

Viac
11. 5. 2020

Risk Manager

Získanie kompetencií na podporu organizácií pri vytváraní rámca manažmentu rizík a uplatňovaní procesu manažmentu rizík na základe normy ISO 31000

Viac
21. 5. 2020

PECB ISO 37001

ISO 37001 špecifikuje požiadavky na ustavenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zdokonaľovanie systému protikorupčného manažmentu (ABMS) v akejkoľvek organizácii …

Viac

Lead Implementer

Expertná znalosť implementácie systémov protikorupčného manažmentu (ABMS) podľa ISO 37001

Viac
14. 4. 2021

Foundation

Zoznámenie s osvedčenými postupmi systémov riadenia zhody (CMS) podľa ISO 37301

Viac
20. 12. 2021

Lead Auditor

Expertné znalosti v oblasti auditovania systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

Viac
10. 3. 2022

Foundation

Zoznámenie sa s osvedčenými postupmi systému riadenia laboratórií (LMS) podľa ISO/IEC 17025

Viac
3. 7. 2022

Foundation

Zoznámenie sa s osvedčenými postupmi systémov riadenia aktív (AMS) založených na norme ISO 55001

Viac
4. 11. 2022

Foundation

Oboznámenie sa s osvedčenými postupmi programu spoločenskej zodpovednosti podľa ISO 26000

Viac

Foundation

Zoznámenie sa s osvedčenými postupmi systému manažmentu bezpečnosti dodávateľského reťazca (CSSMS) na základe ISO 28000

Viac
9. 8. 2023

PECB Smernica NIS 2

Čo je smernica NIS 2?  S účinnosťou od 16. januára 2023 bola zavedená smernica NIS 2 (inak známa ako smernica (EÚ) 2022/2555) s cieľom zlepšiť bezpečnosť sietí a informačných systémov v celej Európskej únii. Táto smernica sa zameriava na prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry a poskytovateľov základných služieb a nariaďuje prísne opatrenia kybernetickej bezpečnosti a okamžité nahlasovanie incidentov príslušným orgánom. Rozsah pôsobnosti smernice…

Viac
13. 3. 2024

PECB Digitálna transformácia

Čo je digitálna transformácia? Digitálna transformácia pomáha organizáciám v rôznych odvetviach dosiahnuť dlhodobý rast a produktivitu. Účinná stratégia digitálnej transformácie pomáha predchádzať problémom počas prechodu a po implementácii. Úspešná digitálna transformácia si vyžaduje správne technológie a kompetentnú pracovnú silu. Počas digitálnej transformácie organizácie je kľúčový pracovník zodpovedný za digitálnu transformáciu. Certifikované školenia pre pracovníkov digitálnej transformácie sú vhodné pre…

Viac
20. 3. 2024

Foundation

Zoznámte sa s osvedčenými postupmi pre riadenie incidentov informačnej bezpečnosti na základe normy ISO/IEC 27035

Viac
22. 3. 2024

Foundation

Zoznámte sa so základnými pojmami a požiadavkami smernice NIS 2

Viac
27. 3. 2024

PECB ISO 14001

Environmentálny manažment je nevyhnutný pre organizácie, ktoré chcú prispieť k udržateľnosti a minimalizovať svoj negatívny vplyv na životné prostredie. Zahŕňa zavedenie stratégií, procesov a kontrolných mechanizmov na identifikáciu, hodnotenie a riadenie environmentálnych rizík a príležitostí. Aktívnym riešením problémov, ako je znečistenie, spotreba zdrojov, odpad a spotreba energie, môžu organizácie prispieť k ochrane prírodných zdrojov a pomôcť planéte. V tejto súvislosti norma ISO 14001 poskytuje…

Viac

Foundation

Zoznámite sa so základnými pojmami a princípmi environmentálneho manažérstva, osvojíte si osvedčené postupy pre efektívne zavádzanie a udržiavanie systému environmentálneho manažérstva a získate prehľad o požiadavkách normy ISO 14001

Viac
28. 3. 2024

Foundation

Získajte informácie o osvedčených postupoch riadenia bezpečnosti potravín a podrobný prehľad o požiadavkách normy ISO 22000

Viac

Foundation

Naučte sa osvedčené postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a získajte dôkladný prehľad o požiadavkách normy ISO 45001 na systémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Viac
3. 4. 2024

Foundation

Získajte informácie o osvedčených postupoch pre systémy energetického manažérstva (EnMS) na základe normy ISO 50001

Viac
29. 4. 2024

DORA

Čo je to digitálna prevádzková odolnosť? Digitálna prevádzková odolnosť znamená schopnosť finančného subjektu zaviesť, zabezpečiť a preskúmať svoju prevádzkovú integritu a spoľahlivosť tým, že priamo alebo nepriamo prostredníctvom využívania služieb poskytovaných tretími stranami – poskytovateľmi služieb ICT – zabezpečí celý rozsah schopností súvisiacich s ICT, ktoré sú potrebné na riešenie bezpečnosti siete a informačných systémov používaných finančným subjektom, ktoré…

Viac
28. 3. 2020

PECB ISO/IEC 27002

ISO/IEC 27002 definuje postupy a najlepšiu prax pre riadenie bezpečnosti informácií a technické a organizačné opatrenia vrátane politík, procesov, riadiacich štruktúr a služieb HW a SW …

Viac
8. 5. 2020

Lead Risk Manager

Získanie potrebných kompetencií na vedenie a podporu organizácií pri zavádzaní procesu manažmentu rizík informačnej bezpečnosti na základe normy ISO/IEC 27005 a ďalších osvedčených postupov

Viac

Lead Manager

Získanie schopnosti implementovať a riadiť program kybernetickej bezpečnosti na základe osvedčených postupov v odbore

Viac

Lead Auditor

Zvládnutie auditu systému manažérstva kontinuity činností (BCMS) podľa normy ISO 22301

Viac

Lead Auditor

Ovládnutie auditu systémov manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) na základe normy ISO/IEC 27001:2022

Viac

Lead Manager

Ovládnutie implementácie a manažmentu opatrení informačnej bezpečnosti na základe normy ISO/IEC 27002

Viac

Lead Auditor

Expertná znalosť auditu systémov riadenia informácií o súkromí (PIMS) podľa ISO/IEC 27001

Viac
9. 5. 2020

Lead Manager

Expertná znalosť implementácie a manažmentu služieb pre obnovu po havárii

Viac

PECB ISO/IEC 20000

ISO / IEC 20000 definuje požiadavky na poskytovateľov služieb, aby mohli plánovať, vytvárať, implementovať, prevádzkovať, monitorovať, kontrolovať, udržiavať a zlepšovať SMS …

Viac

Lead Auditor

Expertná znalosť auditu systémov manažmentu služieb (SMS) podľa ISO/IEC 20000

Viac
11. 5. 2020

Lead Risk Manager

Získať potrebné kompetencie na vedenie a podporu organizácií pri zavádzaní rámca manažmentu rizík na základe normy ISO 31000 a ďalších osvedčených postupov a odporúčaní pre manažment rizík

Viac
21. 5. 2020

Lead Auditor

Expertná znalosť auditu systémov protikorupčného manažmentu (ABMS) podľa ISO 37001

Viac
15. 4. 2021

Lead Implementer

Expertná znalosť procesov implementácie systémov riadenia súladu (CMS) podľa ISO 37301

Viac
10. 3. 2022

PECB ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 je medzinárodná norma pre skúšobné a kalibračné laboratóriá. Bola vytvorená s cieľom ponúknuť zlepšovanie kvality a procesov v laboratóriách…

Viac

Lead Implementer

Ovládnutie implementácie a správy systémov riadenia laboratórií (LMS) podľa normy ISO/IEC 17025

Viac
3. 7. 2022

Lead Implementer

Expertné znalosti v oblasti implementácie a riadenia systémov manažmentu aktív (AMS) založených na norme ISO 55001

Viac
1. 8. 2022

Lead Project Manager

Získanie potrebných kompetencií na vedenie projektových tímov a úspešné realizovanie projektov v súlade s usmerneniami uvedenými v norme ISO 21502 a ďalšími osvedčenými postupmi riadenia projektov …

Viac
4. 11. 2022

Lead Implementer

Expertné znalosti v oblasti implementácie, presadzovania a prevádzkovania programu spoločenskej zodpovednosti podľa normy ISO 26000

Viac

Lead Implementer

Odborné znalosti v oblasti zavádzania a prevádzky systémov manažérstva bezpečnosti (SeMS) podľa normy ISO 28000

Viac
9. 8. 2023

Lead Implementer

Ovládnutí implementace a managementu programu kybernetické bezpečnosti na základě směrnice NIS 2 …

Viac
13. 3. 2024

PECB ISO 22361

Predstavte si, že vaša organizácia zažije udalosť, ktorá spôsobí nenapraviteľné škody, a vy si uvedomíte, že situácii sa dalo predísť alebo ju zvládnuť lepšie. Organizácie môžu často predísť kríze včasným zvládnutím malých situácií a incidentov. Môžu tiež zmierniť vplyv krízy, aj keď jej nemohli zabrániť. To sa dá dosiahnuť zavedením procesov a postupov na predchádzanie krízam, prípravu na…

Viac
8. 5. 2020

PECB Disaster Recovery

Zotavenie po havárii (Disaster Recovery) zahŕňa zásady a postupy zamerané na ochranu organizácie pred ľudskými alebo prirodzene vyvolanými narušeniami IT infraštruktúry …

Viac
21. 5. 2020

PECB ISO/IEC 38500

ISO/IEC 38500 poskytuje zásady, definície a model, ktorý pomáha správnym orgánom a vedeniu organizácií porozumieť významu a prínosom informačných technológií …

Viac
18. 1. 2021

Lead Manager

Expertná znalosť implementácie a riadenia bezpečnosti cloudových služieb podľa ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27018

Viac
9. 8. 2023

CISO

Zvládnutie schopnosti implementovať a monitorovať program informačnej bezpečnosti

Viac
9. 5. 2020

PECB ISO/TS 22317

ISO / TS 22317 je jedinou normou, ktorá poskytuje podrobné pokyny k zavedeniu, implementácii a udržiavaní efektívneho procesu analýzy dopadov na podnikanie (BIA) …

Viac
14. 4. 2021

PECB ISO 37301

Norma ISO 37301 a systémy riadenia zhody (CMS) poskytujú organizáciám štruktúrovaný prístup k splneniu všetkých povinností v oblasti dodržiavania predpisov …

Viac
15. 4. 2021

Lead Auditor

Expertná znalosť auditu systémov riadenia súladu (CMS) podľa ISO 37301

Viac
3. 7. 2022

Lead Auditor

Expertná znalosť auditovania systémov manažmentu aktív (AMS) na základe normy ISO 55001

Viac
1. 8. 2022

PECB ISO 21502

Norma ISO 21502:2020 poskytuje pokyny, ktoré môžu pomôcť projektovým manažérom a projektovým organizáciám úspešne realizovať projekty …

Viac
4. 11. 2022

Lead Auditor

Zvládnutie auditu programu spoločenskej zodpovednosti na základe ISO 26000

Viac

Lead Auditor

Získanie potrebných kompetencií na plánovanie, vykonávanie a ukončenie auditu ISO 28000 na základe požiadaviek normy ISO/IEC 17021, usmernení normy ISO 19011 a ďalších osvedčených postupov

Viac
9. 8. 2023

PECB Manažér informačnej bezpečnosti

Čo je informačná bezpečnosť?  Informačná bezpečnosť sa vzťahuje na procesy a opatrenia určené na ochranu informácií, či už elektronických alebo fyzických. Identifikuje, aké informácie je potrebné chrániť, prečo je potrebné ich chrániť, ako je potrebné ich chrániť a pred čím je potrebné ich chrániť. Informačná bezpečnosť zahŕňa mnoho oblastí vrátane bezpečnosti siete, bezpečnosti aplikácií, fyzickej bezpečnosti, reakcie…

Viac
8. 5. 2020

PECB ISO/IEC 27005

ISO/IEC 27005 poskytuje návod pre zavedenie systematického prístupu k riadeniu rizík bezpečnosti informácií na identifikáciu rizík a požiadaviek na bezpečnosť informácií …

Viac
13. 3. 2024

Lead Auditor

Zvládnutie auditu systémov riadenia umelej inteligencie (AIMS) podľa normy ISO/IEC 42001

Viac

Lead Implementer

Ovládanie implementácie a riadenia systémov umelej inteligencie (AIMS) podľa normy ISO/IEC 42001

Viac

Lead Crisis Manager

Získať potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti krízového manažmentu podľa normy ISO 22361

Viac
27. 3. 2024

PECB ISO 22000

WHO odhaduje, že 600 miliónov ľudí ročne ochorie a 420 000 zomrie v dôsledku nebezpečných potravín. Globalizácia a zložité dodávateľské reťazce sťažujú kontrolu a vysledovateľnosť. Klimatické zmeny budú pravdepodobne predstavovať priamy a nepriamy problém pre bezpečnosť potravín. V tejto súvislosti budú musieť výrobcovia potravín prekonať nové výzvy a splniť nové očakávania. Nie sú však na to sami: norma ISO 22000 je tu…

Viac

Lead Implementer

Získajte potrebné kompetencie na vytvorenie, zavedenie, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva na základe požiadaviek normy ISO 14001

Viac

Lead Auditor

Získajte potrebné kompetencie na plánovanie, vykonávanie a ukončenie auditu ISO 14001 na základe požiadaviek ISO/IEC 17021-1, smerníc ISO 19011 a ďalších osvedčených postupov auditu

Viac
28. 3. 2024

Lead Implementer

Rozvíjať potrebné kompetencie na vedenie a podporu organizácie pri zavádzaní, implementácii, udržiavaní a neustálom zlepšovaní systému FSMS založeného na norme ISO 22000

Viac

Lead Auditor

Získať potrebné kompetencie na auditovanie systému riadenia bezpečnosti potravín podľa požiadaviek normy ISO 22000 na základe usmernení a požiadaviek na auditovanie systémov riadenia v normách ISO 19011 a ISO/IEC 17021-1.

Viac

Lead Implementer

Získať kompetencie na vedenie a podporu organizácií pri zavádzaní, implementácii, prevádzke, údržbe a neustálom zlepšovaní systému BOZP založeného na norme ISO 45001

Viac
2. 4. 2024

Lead Auditor

Získate potrebné kompetencie na auditovanie systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa kritérií stanovených v norme ISO 45001 a usmernení a požiadaviek na auditovanie systémov riadenia stanovených v normách ISO 19011 a ISO/IEC 17021-1

Viac
3. 4. 2024

Lead Implementer

Ovládate implementácie a riadenia systémov energetického manažérstva (EnMS) na základe normy ISO 50001

Viac

Lead Auditor

Zvládnutie auditu systémov energetického manažérstva (EnMS) podľa normy ISO 50001

Viac
29. 4. 2024

Lead Manager

Získajte zručnosti na manažment digitálnej odolnosti vo finančných subjektoch a zabezpečenie súladu s DORA

Viac
4. 11. 2022

ISO 26000

Čo je norma ISO 26000? ISO 26000 je medzinárodná norma, ktorá bola vytvorená s cieľom poskytnúť návod na spoločensky zodpovedné správanie. Táto norma sa vzťahuje na všetky organizácie, ktorých cieľom je prispievať k zdraviu a blahu spoločnosti, bez ohľadu na ich veľkosť alebo odvetvie. Norma ISO 26000 je sprievodca, ktorý pomáha organizáciám zlepšovať ich prevádzkové procesy a zabezpečovať zdravý…

Viac
5. 2. 2023

PECB EBIOS

Rozvoj dovedností potřebných k provádění posouzení rizik pomocí metody EBIOS

Viac
8. 5. 2020

PECB Cybersecurity

Získanie schopnosti implementovať a riadiť program kybernetickej bezpečnosti na základe osvedčených postupov v odbore

Viac
4. 11. 2022

PECB ISO 28000

Problémy s bezpečnosťou zvyčajne nie sú otázkou či, ale kedy. Organizácie neustále čelia bezpečnostným rizikám, ktoré vážne ohrozujú ich činnosť. Produkty vysokej hodnoty sú náchylné na krádež, dôverné informácie sú zraniteľné voči hackerským útokom a zamestnanci sú náchylní na zranenie. Takéto bezpečnostné incidenty spôsobujú nielen finančné a obchodné straty, ale môžu viesť aj k právnym dôsledkom a poškodeniu dobrého mena….

Viac
18. 1. 2021

PECB Cloud Security

Bezpečnosť cloudu tvorí sada stratégií a postupov používaných na zabezpečení cloudových prostredí, aplikácií a dát …

Viac
13. 3. 2024

PECB SCADA Security

Čo je SCADA? SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition je priemyselný systém, ktorý zahŕňa hardvérovú aj softvérovú architektúru na riadenie, monitorovanie a analýzu priemyselných procesov. SCADA je aplikačný softvér, ktorý umožňuje manažérom, inžinierom a priemyselným operátorom dohliadať na svoje pracovné prostredie a efektívne s ním komunikovať. Cieľom SCADA je teda zhromažďovať údaje v reálnom čase a ukladať, spracovávať a vytvárať správy…

Viac
27. 3. 2024

PECB ISO 45001

Medzinárodná organizácia práce (MOP ) odhaduje, že v dôsledku pracovných úrazov zomrie na celom svete každý rok približne 2,3 milióna pracovníkov. Podľa MOP sa na celom svete každoročne stane približne 340 miliónov pracovných úrazov a približne 160 miliónov je obetí chorôb z povolania. Hoci sa v posledných desaťročiach vynaložilo veľké úsilie na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov, stále je…

Viac

PECB ISO 50001

Čo je norma ISO 50001? Norma ISO 50001 ako medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na organizácie, ktoré majú vyvíjať, zavádzať a zlepšovať systémy energetického manažérstva. Poskytuje organizáciám špecifický rámec, ktorý im pomáha dosahovať neustále zlepšovanie energetickej výkonnosti, účinnosti, využívania a spotreby energie. Tento rámec špecifikuje merania, dokumenty a správy, ktoré organizáciám umožňujú sledovať pokrok ich procesov a zamestnancov v oblasti energetickej…

Viac
13. 3. 2024

PECB Kybernetická forenzika

Čo je to kybernetická forenzná analýza? Computer Forencis, známa aj ako kybernetická forenzika alebo kriminalistika, sa zaoberá analýzou informácií v počítačových systémoch s cieľom nájsť digitálne dôkazy, ktoré možno použiť na občianskoprávne účely alebo vo väčšine prípadov na preukázanie a právne usvedčenie počítačovej kriminality, ale aj na odhalenie príčiny incidentu. Cieľom kybernetickej forenziky je poskytnúť forenzné postupy, právne…

Viac
20. 3. 2024

PECB ISO/IEC 27035

Čo je norma ISO/IEC 27035? V dnešnom svete podnikania sa incidenty informačnej bezpečnosti považujú za neisté riziká, ktoré môžu vážne poškodiť podnik. Organizácie preto musia prijať opatrenia na rýchlu identifikáciu, vyhodnotenie a účinné riadenie incidentov. Norma ISO/IEC 27035 Manažment incidentov informačnej bezpečnosti je medzinárodná norma, ktorá poskytuje osvedčené postupy a usmernenia na implementáciu strategického plánu riadenia incidentov…

Viac
3. 7. 2022

PECB ISO 55001

ISO 55001 je norma systému manažmentu aktív, ktorej hlavným cieľom je pomôcť organizáciám efektívnejšie riadiť životný cyklus aktív …

Viac